สคร.10 จ.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565     เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาองค์สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สร้างวัฒนาธรรมองค์ที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  และสร้างการมีส่วนร่วมการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมร่วมคิดร่วมทำ อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting กับหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ภายนอกอีกด้วย

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานฯ ในงานสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 8, 9, 10 ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์งานสัมมนาวิชาการฯ http://103.40.150.230/seminar65

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานฯ ในงานสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 8, 9, 10 ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์งานสัมมนาวิชาการฯ http://103.40.150.230/seminar65/

การประเมินความเสี่ยงการระบาดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จังหวัดในเขตอุบลราชธานี

การประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (RAPID RISK ASSESSMENT) เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการระบาดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จังหวัดในเขตอุบลราชธานี

แบบประเมินตนเอง คุณภาพ NCD Clinic Plus online

ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำแบบประเมินตนเอง คุณภาพ NCD Clinic Plus online ตามลิ้งค์ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://goo.gl/forms/U7fhZXcz3PbnhAc73

กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติเขตสุขภาพที่ 10 Kick off NOC for TB Region 10th, 2018 (National Operation Center) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 Kick off NOC for TB Region 10th, 2018 (National Operation Center) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี < <คลิก> > 

แบบฟอร์มกรอกประวัติเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรรายบุคคล และบุคลากรได้รับความความสะดวก รวดเร็ว ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ต่อไปด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรรายบุคคล และบุคลากรได้รับความความสะดวก รวดเร็ว ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ต่อไป จึงขอให้ท่านและบุคลากรในสังกัดดำเนินการกรอกประวัติบุคลากรรายบุคคลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล จึงขอให้บันทึกข้อมูลรายบุคคลเป็นภาพรวมกลุ่มใส่แผ่นซีดี (CD) ส่งที่กลุ่มพัฒนาองค์กร หรือส่งทางอีเมลล์ vanida8519@gmail.com ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ << ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ร่วมรายการ มองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT 3 ต.ค. 60

วันที่ 3 ต.ค. 60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมรายการมองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จ.อุบลราชธานี ในประเด็นเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่

1 2