ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุุ **********รายละเอียดเพิ่มเติม <<== click==>>**********

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ *********รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>**********

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ************************* รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลฯ เพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมควบคุมโรคได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้กำหนดประเภททุนที่รับสมัคร ได้แก่ ทุนศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศ ระดับปริญญาโท และฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ภายใต้ 24 สาขาวิชา /หลักสูตร ตามภารกิจกรมควบคุมโรค จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดฯ ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045262671 กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซด์ http://person.ddc.moph.go.th โทรศัพท์ 025903878 เอกสารเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนเรียนต่างประเทศ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานบริการ (ธุรการ), ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยาม), ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)) รายละเอียด <==CLICK==>

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ……….รายละเอียด<==CLICK==>………

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ……………รายละเอียด <==CLICK==>…………….

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือการประยุกต์ใช้บทเรียนนวัตกรรม 3Cs, 4S และ 2-2-2 Model ในการดำเนินงานด้านวัณโรค

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือการประยุกต์ใช้บทเรียนนวัตกรรม 3Cs, 4S และ 2-2-2 Model ในการดำเนินงานด้านวัณโรคผ่านช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/11-RW46k9wDM4-Uj0LPeZHdCMrPvXdYjaCQCzkZu_rbY

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY)

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ตามที่สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการตัดสินไปในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม Mu studens ชื่อผลงาน  ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HIV with you ชื่อผลงาน HIV wth you รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Avemaria 10 ชื่อผลงาน เอดส์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล 1. ทีมแม่น้ำสองสี ชื่อผลงาน […]

แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารกรมควบคุมโรคตามแนวทาง PMQA

ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี ได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ของสำนักงาน ก.พ.ร. (PMQA) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์หมวด ๗) ในด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลส่วนราชการที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้อำนวยการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเข้าประเมินผ่านระบบออนไลน์ https://goo.gl/RFVTRs ในหัวข้อเรื่อง “แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารกรมควบคุมโรคตามแนวทาง PMQA ” ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถีง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

1 2 3 12