ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดรายละเอียด : คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ *********รายละเอียดเพิ่มเติม ==<< click>>==**********

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 1896)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 1896) **********รายละเอียดเพิ่มเติม <<==click==>>**********

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอบุลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ **********รายละเอียดเพิ่มเติม << ==click ==>>**********  

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/1559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่  

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุุ **********รายละเอียดเพิ่มเติม <<== click==>>**********

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ *********รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>**********

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ************************* รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลฯ เพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมควบคุมโรคได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้กำหนดประเภททุนที่รับสมัคร ได้แก่ ทุนศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศ ระดับปริญญาโท และฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ภายใต้ 24 สาขาวิชา /หลักสูตร ตามภารกิจกรมควบคุมโรค จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดฯ ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045262671 กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซด์ http://person.ddc.moph.go.th โทรศัพท์ 025903878 เอกสารเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนเรียนต่างประเทศ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานบริการ (ธุรการ), ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยาม), ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)) รายละเอียด <==CLICK==>

1 2 3 13