ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY)

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ตามที่สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ และปิดรับสมัครไปในวันที่ 15 มิ.ย. แล้ว นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม ดังนี้ 1. ทีมแม่น้ำสองสี ชื่อผลงาน ตรวจเอดส์ไม่รู้ไม่รู้ 2. Mu studens ชื่อผลงาน ตรวจเร็ว 3. HIV with you ชื่อผลงาน HIV wth you 4. Avemaria 10 ชื่อผลงาน เอดส์ 5. Avemaria 11 ชื่อผลงาน HIV […]

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ………………รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>………………

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>  

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร… ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61

ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61 สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ เงื่อนไขการแข่งขัน 1. ผู้สนใจเข้ารวมประกวด สามารถรวมทีมสูงสุดไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ทีม 2. สามารถส่งได้ทีมละ 1 ผลงาน 3. การประกวดใช้ผลงานใหม่ที่คิดขึ้นเองโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นและต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 5. คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกโพสที่เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 – สคร.10 อุบลราชธานี พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเก็บคะแนนจากยอดการแชร์วิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ามากดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของตนเองและเชิญชวนเพื่อนๆ […]

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ……………………………….รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>……………………………..  

สคร.10 อุบล กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561

สคร.10 อุบล กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของอัคคีภัย ได้เรียนรู้รับทราบแนวทาง ขั้นตอนการระงับและบรรเทาภัยจากเหตุอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อประสานงานกับ สคร.10 อุบลฯ มีความมั่นใจในความปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ เทศบาลนครอุบล และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/730 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน เมษายน 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่  

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่  

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน เพื่อนำเสนอในเวที การสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขตฯ ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญชวนให้ส่งผลงานวิชาการประกวด เพื่อคัดเลือกผลงานแสดง ในเวทีการสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองคู่ขนานไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา(Twin city) ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกผลงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายประกาศนี้   ดาวน์โหลดเอกสาร – ผลการคัดเลือก – คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการประกวดในเวทีการสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองคู่ขนานไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา(Twin city) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการประกวดในเวทีการสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองคู่ขนานไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา(Twin city) ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร – คำแนะนำการส่งผลงานนำเสนอ – ใบสมัครประกวดภาพถ่าย

1 2 3 11