รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

  ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1957 นิคมอำนาจเจริญ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ ,  หนังสือการขอโอน/ย้าย กรม คร.

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่ม : คลิกที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1936)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย – รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1936) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 1962)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 1962) ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้อำนวยการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.ร. (PMQA) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์หมวด 7) ในด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลส่วนราชการที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้อำนวยการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเข้าประเมินผ่านระบบออนไลน์ที่ https://sl.moph.go.th/Ikp4z6w ในหัวข้อเรื่อง “แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารกรมควบคุมโรคตามแนวทาง PMQA ”  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1936) และกำหนดการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับย้าย – รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1936) และกำหนดการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

1 2 3 14