ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ……….รายละเอียด<==CLICK==>………

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 2 Elimination : RAI2E) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ……………รายละเอียด <==CLICK==>…………….

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือการประยุกต์ใช้บทเรียนนวัตกรรม 3Cs, 4S และ 2-2-2 Model ในการดำเนินงานด้านวัณโรค

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือการประยุกต์ใช้บทเรียนนวัตกรรม 3Cs, 4S และ 2-2-2 Model ในการดำเนินงานด้านวัณโรคผ่านช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/11-RW46k9wDM4-Uj0LPeZHdCMrPvXdYjaCQCzkZu_rbY

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY)

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ตามที่สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการตัดสินไปในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม Mu studens ชื่อผลงาน  ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HIV with you ชื่อผลงาน HIV wth you รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Avemaria 10 ชื่อผลงาน เอดส์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล 1. ทีมแม่น้ำสองสี ชื่อผลงาน […]

แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารกรมควบคุมโรคตามแนวทาง PMQA

ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี ได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ของสำนักงาน ก.พ.ร. (PMQA) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์หมวด ๗) ในด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลส่วนราชการที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้อำนวยการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเข้าประเมินผ่านระบบออนไลน์ https://goo.gl/RFVTRs ในหัวข้อเรื่อง “แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารกรมควบคุมโรคตามแนวทาง PMQA ” ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถีง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) รอบคัดเลือก

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ตามที่สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ และปิดรับสมัครไปในวันที่ 15 มิ.ย. แล้ว นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม ดังนี้ 1. ทีมแม่น้ำสองสี ชื่อผลงาน ตรวจเอดส์ไม่รู้ไม่รู้ 2. Mu studens ชื่อผลงาน ตรวจเร็ว 3. HIV with you ชื่อผลงาน HIV wth you 4. Avemaria 10 ชื่อผลงาน เอดส์ 5. Avemaria 11 ชื่อผลงาน HIV […]

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ………………รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>………………

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>  

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร… ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61

ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61 สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ เงื่อนไขการแข่งขัน 1. ผู้สนใจเข้ารวมประกวด สามารถรวมทีมสูงสุดไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ทีม 2. สามารถส่งได้ทีมละ 1 ผลงาน 3. การประกวดใช้ผลงานใหม่ที่คิดขึ้นเองโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นและต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 5. คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกโพสที่เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 – สคร.10 อุบลราชธานี พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเก็บคะแนนจากยอดการแชร์วิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ามากดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของตนเองและเชิญชวนเพื่อนๆ […]

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ……………………………….รายละเอียดเพิ่มเติม <==CLICK==>……………………………..  

1 2 3 12