ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 8, 9, 10 ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 64 ทาง http://103.40.150.230/seminar65/

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 8, 9, 10 ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://103.40.150.230/seminar65/

สคร.10 จ.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565     เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาองค์สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สร้างวัฒนาธรรมองค์ที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  และสร้างการมีส่วนร่วมการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมร่วมคิดร่วมทำ อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting กับหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ภายนอกอีกด้วย

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานฯ ในงานสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 8, 9, 10 ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์งานสัมมนาวิชาการฯ http://103.40.150.230/seminar65

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานฯ ในงานสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 8, 9, 10 ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์งานสัมมนาวิชาการฯ http://103.40.150.230/seminar65/

นคม.ที่ 10.1.3 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ออกตอบโต้ค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ( CIS มาตรการ 1-3-7 ) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติให้หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติงานตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย ตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งสอบสวนโรคหาแหล่งแพร่เชื้อ เจาะโลหิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 54 ราย ( รอผลการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ) แจกมุ้งให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 54 หลัง และมูลนิธิรักษ์ไทยให้สุขศึกษาการป้องกันตัวจากโรคไข้มาลาเรียแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  

สคร.10 อุบลฯ เชิญ ปชช.ตรวจเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day : Voluntary counseling and testing Day) และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาวะเหลือไม่เกินร้อยละ 5.8 โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนทั่วไป ได้รับการตรวจและทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกัน และเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้ออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดง และจะทราบได้ก็เมื่อได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นได้ ในโอกาสนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน 13 […]

ผู้ตรวจราชกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10 เยี่ยมด่านฯช่องสะงำ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและนางเกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลฯและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนช่องสะงำ ประกอบด้วย ด่านศุลกากร/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ/หน่วยเฉพาะกิจที่ 3/นปพท.1/กองร้อย อส.อ.ภูสิงห์/กองร้อยทหารพราน 2601และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ โดยมีนายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากร เป็นผู้ตัวกล่าวต้อนรับ จากการสรุปข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่ด่านพรมแดนช่องสะงำโดยนายอัฑฒสุภัค ผฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ พบว่า ด่านฯมีระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรค ตามกรอบกฎหมาย พรบ.โรคติดต่อ 2558 และประกาศของ ศบค.โดยมีการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะทำงานช่องทาง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ท่านผู้ตรวจได้เล็งเห็นจุดแข็งในเรื่องประเด็นการพัฒนาการค้าชายแดนสืบเนื่องจากพรมแดนช่องสะงำมีพื้นที่ Safe Zone คือบริเวณตลาดเมืองใหม่ที่ห่างไกลจากชุมชนของไทยและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศอันจะเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยต่อไปได้.

ผอ.สคร.10 อุบลฯ คุมเข้ม ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ป้องกันโควิด -19

วันนี้ 3 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการแนวปฏิบัติ การป้องกันโรคโควิด 19ในกลุ่มผู้ขับขี่และโดยสารรถบรรทุกขนส่งสินค้า ตามแนวชายแดน ไทย-ลาว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแกนนำชุมชน ในการเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้มีมาตรการสังเกตและกำกับดูแลบุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนช่องเม็ก ให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564

ผอ.สคร.10 เผย เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา “Walk Together” เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563

วันนี้ 1 ธ.ค. 63 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ในปี 2563 ได้กำหนดประเด็นสารรณรงค์ “Walk Together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในเขตสุขภาพที่ 10 พบ การเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ7.98(ในปี 2562) ลดลงจาก ร้อยละ14.37 (ในปี 2560) และการเลือกปฏิบัติระหว่างการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในช่วง 12 […]

1 2 3 17