สคร.10 อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาต่อยอดความรู้ทักษะ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาต่อยอดความรู้ทักษะ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล จ.อุบลราชธานี ซึ่ง สคร.10 อุบลฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมการวิเคราะห์สถานการณ์โรคด้วยข้อมูล 506 ระดับเขต

เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์สถานการณ์โรคด้วยข้อมูล 506 ระดับเขต วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี   https://goo.gl/MkYy8q

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี <<ดาวน์โหลด>>

เอกสารประกอบการประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาแผนงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ ปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารประกอบประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาแผนงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ ปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม EOC สคร.10 อุบล <<ดาวน์โหลด>>

เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางการตรวจราชการ ประจำปี 2561

วันนี้ (10 มกราคม 2561) นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี และ นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และจัดการสุขภาพ  ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการจากศูนย์วิชาการทั้งในพื้นที่ และส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี                                              

เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สคร 10 อุบลฯ ศึกษาดูงานระบบ CCTV เทศบาลนครรังสิต

สคร.10 อบ.นำเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ หวังพัฒนาระบบ CCTV ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัย วันนี้ 15 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ดนัย. เจียรกูล ผู้อำนวยการสำรักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมโรคเขตเมือง นำทีมเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประกอบไปด้วยเครือข่ายสาธารณสุข ตำรวจ เทศบาล เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบที่เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มีความพร้อมและดำเนินงานกล้อง CCTV ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ผ่านกล้อง CCTV ในระบบ (Situation Room) เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สคร.10 อบ.เดินหน้าพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับงานตามภารกิจสู่นวัตกรรม สู่การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นพ.ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนายกระดับงานตามภารกิจสู่นวัตกรรมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดและลดช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ หลักการ แนวคิด มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรียนรู้จากกระบวนการพัฒนา และแนวทางการยกระดับงานตามภารกิจ ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเขียน/ผลิตผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้จาก รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี และคณะ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน คณะวิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 85 คน

ประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปการประชุม ประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องจากการะประชุมวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี, ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะกรรมการเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, ฝ่ายปกครองอำเภอวารินชำราบ, โรงพยาบาลวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมกันประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บทางถนน (Situation Room) และกำหนดจุดดำเนินการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อทำการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการบาดเจ็บจากทางถนน (Road Traffic Injury :RTI) การเฝ้าระวังสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนน ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองให้มีความแม่นยำมากยิ่งขั้น  มาตรการกำดำเนินงานของ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ในการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เน้นมาตรการ 5 ส […]

รับการนิเทศงานจากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กำหนดการนิเทศงาน การสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพรหมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ************************* เวลา ๑๔.๐๐ น.           ผู้ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมพรหมราช เวลา ๑๔.๐๐ น.           นางศุภศรัย  สง่าวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ กล่าวต้อนรับคณะนิเทศ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นำเสนอผลการดำเนินงาน และ แนะนำเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ –เอกสารประกอบการนิเทศ  ๑.เอกสารการนำเสนอเป็น PDF  << Click >>  ๒.ข้อมูลการเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร  << Click >>  ๓.ข้อมูลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเรื่อง ไวรัสซิก้า,ไข้เลือดออก และ ชิกุนคุนย่า << Click >> เวลา ๑๔.๓๐ น.           นพ.กฤษฎา มโหทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าววัตถุประสงค์การนิเทศงาน พร้อมแนะนำคณะผู้นิเทศงาน และซักถามรายละเอียด เพิ่มเติม เวลา […]

1 2