การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมืองสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22-23ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมืองสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22-23ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไฟล์นำเสนอ เรื่อง “การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนปีงบประมาณ 2560 และแนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพ         ในพื้นที่เขตเมือง” โดย   นายแพทย์ ศรายุธ   อุตตมาคพงศ์  ผอ.สคร.10 อบ.โดยมีรายละเอียดดังนี้ <==Click==> ไฟล์นำเสนอ เรื่อง “สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กับ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง” โดย นาง ศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รอง  ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  กรมควบคุมโรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ <==Click==> ไฟล์นำเสนอ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนเงินและงาน โดย นาง ศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รอง  ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  กรมควบคุมโรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ <==Click==> ไฟล์นำเสนอ เรื่อง โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดย นาง ศรินทร […]

สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร 7-8-9-10และระบาดวิทยา เขตบริการสุขภาพ ที่ 10 และเมืองคู่ขนาน

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอในเวที สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร 7-8-9-10และระบาดวิทยา เขตบริการสุขภาพ ที่ 10 และเมืองคู่ขนาน “การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ..บทบาทในบริบทอาเซียน” “Prevention and Control for Disease and Health Hazard, The role in the Context of AsianCommunity (AC)” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การส่งบทคัดย่อ Abstract Submission หลักเกณฑ์การส่งบทคัดย่อ     Abstract Criteria ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการ  Instruction for Submission     ********************************************************************************************************************************************************   ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการด้านป้องกันควบคุมโรค งานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเครือข่ายสานักงานป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระบาดวิทยา เขตบริการสุขภาพ […]

สคร.10 อบ.จัดหลักสูตรการคิดเชิงระบบมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันนี้ (27 ธ.ค.59) นายแพทย์ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การคิดเชิงระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (System Thinking for Decision Making and Problem Solving) ปีงบประมาณ 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบเพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และสามารถนำหลักการคิดที่ได้เรียนรู้สร้างเป็นกระบวนการคิดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มูลคำ นักวิชาการอิสระ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรและคณะทำงานจำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในประชาชนพื้นที่เสี่ยงสูงและผลิตสื่อการเรียนการสอน E-book โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในประชาชนพื้นที่เสี่ยงสูงและผลิตสื่อการเรียนการสอน E-book โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุขและครู ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในพื้นที่เสี่ยงสูง 2.เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในพื้นที่เสี่ยงสูง 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเสริมสร้างการใช้สื่อการเรียนการสอน E-book ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงสูง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ครูในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงสูง และครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร รวมผู้เข้าประชุมกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น โฮเทล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

สคร.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง

สคร.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง กลุ่มเป้าหมาย 80 คน จาก เทศบาลนคร,เทศบาลเมือง,อปท.,จัดหางานจังหวัด,ททท.,การท่องเที่ยวและกีฬา ,สสจ.,รพศ.,รพท. ,ตำรวจ,ปภ.เขต,ปภ.จว.,แขวงทางหลวง,และสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเมืองใหญ่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสคร.10 อุบลฯ จัดโดย..กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สคร.10 อุบลฯ

สคร.10 อุบลฯ ชวนสื่อ 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-กัมพูชา) ร่วมหาทางป้องกันโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน 3 ประเทศ คือ ไทย-ลาว-กัมพูชา โดยประเทศไทยมีตัวแทนสื่อมวลชน 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร และหาแนวทางป้องกันควบคุมโรค   7 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซต์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี น.ส.ศิริวรรณ ชุมนุม หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันความคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จากนั้นได้จัดเวทีอภิปราย เรื่อง รูปแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ รวมทั้งจัดทำแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้รับรู้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที โดยมีสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน

1 2