สคร.10 อุบลฯ ห่วงอากาศเริ่มหนาวเย็น เสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ หลายพื้นที่ของภาคอีสานสภาพอากาศเริ่มเย็นลง หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ติดต่อได้ง่ายในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหนาแน่น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 130,448 ราย เสียชีวิต 21 ราย  ส่วนผู้ป่วยโรคปอดบวม 214,283 ราย เสียชีวิต 155 ราย สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 9,343 ราย […]

ผอ. สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่จริง เตรียมความพร้อมงานกฐินกรมควบคุมโรค ปี 61

วันที่ 11 ต.ค. 61 ผอ.สคร.10 อุบลฯ นพ.ดนัย เจียรกูล นำทีมคณะ กกบ.ดูความพร้อมสถานที่จริง การเตรียมการของพื้นที่ จัดกฐินกรมควบคุมโรค ปี 2561 ที่วัดศรีสว่างวนาราม มีทีม หน.สัมพันธ์ กุลวงศ์ สสอ.กุดข้าวปุ้น และ ผญบ.วัชรินทร์ จำปาโสม ผู้นำชุมชน อบต และชาวบ้านให้การต้อนรับ ข้อมูลที่ดำเนินการ และพาดูสถานที่จริง

ผอ. สคร.10 อุบลฯ รณรงค์กำจัดขยะ ภาชนะ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ ที่ 1 ต.ค. 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สคร.10 อุบลฯทุกคน ร่วมรณรงค์กำจัดขยะ ภาชนะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณอาคารและรอบอาคาร สคร.10 ด้วยจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามนโยบาย ลดโลกร้อนลดการใช้พลาสติกในหน่วยงานเสร็จแล้ว นายแพทย์ดนัย เจียรกูล และเจ้าหน้าที่ สคร.10 อุบลฯได้นำปิ่นโตอาหารมารับประทานร่วมกันที่ห้องประชุมพรหมเทพ โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน

สคร.10 อุบลฯ จัดประชุม “งานได้ผลคนเป็นสุข” ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนสู่องค์กรสุขภาวะที่มีความเป็นเลิศด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค “งานได้ผลคนเป็นสุข” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค และบุคลากรมีความสุขในการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ก่อให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการฯได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชัย ทาบุดดา ได้รับรางวัลคนดีศรีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ นายวันชัย สีหะวงษ์ ได้รับรางวัล คนดีศรีกรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 และดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุบลราชธานี ประจำปี 2561  

ประชุมเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่เขตสุขภาพที่10 ผ่านกลไก พชอ.

วันที่ 3-6 กันยายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเครือข่าย พชอ.ของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย พชพ. เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง สคร.มีบทบาทให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ “ชี้เป้า เฝ้าดู รู้ความเคลื่อนไหว ไม่ที่ใครไว้ข้างหลัง” มีแนวทางการดำเนินการคือ (1)สร้างจุดจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ มุ่งเน้นทำงานโดยเครือข่ายแบบประชารัฐ (2)ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยอาศัยยุทธศาสตร์ “สร้างภาคีเครือข่าย ใช้ข้อมูลข่าวสารในการชี้เป้าและประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง” และ (3)มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นเป้าหมายสูงสุด ใช้การมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐาน ด้วยการจัดการแบบองค์รวม 4 มิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ) ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และที่สำคัญต้องปรับกลวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของพื้นที่ เพื่อ “ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้” ต่อไป

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยด้วย โรคเมลิออยโดสิส

นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวถึงสถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส ว่าโรคเมลิออยโดสิส สามารถพบได้ในช่วงฤดูฝน โดยผู้ป่วยมักรับเชื้อที่อยู่ในดินและน้ำ จากการสัมผัสดินหรือน้ำเป็นเวลานานหรือผ่านทางบาดแผล จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หรือจากการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หลังรับเชื้อประมาณ 1- 21 วัน ผู้ป่วยมักมีอาการไข้เป็นเวลานาน ไม่ทราบสาเหตุ มีเนื้อตาย แผล ฝี หนองที่ปอด ตับ ม้าม แผลอักเสบเรื้อรัง อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว นายแพทย์ดนัย  กล่าวต่ออีกว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม –  31 สิงหาคม 2561 ประเทศไทย พบผู้ป่วยแล้ว 1,572 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 730 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  ซึ่งโรคนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน  สำหรับวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและให้ปลอดภัยจากโรคนี้ คือ การใส่รองเท้าบู๊ทเมื่อจำเป็นต้องเดินลุยหรือย่ำน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์เชิงรุกไข้มาลาเรีย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นำโดยนายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง นายประเสริฐ โนนแก้ว หัวหน้าหน่วยนำโดยแมลงที่ 10.1.3 จ.ศรีสะเกษ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และนางสุชญา สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงสูง ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงาสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในการป้องกันไข้มาลาเรียในพื้นที่ โดยมีนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ กล่าวรายงานและพญ.รัชฎาพร รุญเจริญ ผอ.รพช.ขุนหาญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ แนะ 4 วิธี ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ลดการแพร่ระบาด

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  แนะ 4 วิธี ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด พร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เพื่อลดการแพร่ระบาด วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในขณะนี้ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา) ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สะสมรวม 84,941 ราย เสียชีวิต 12 ราย  สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วย 5,778 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  แยกตามรายจังหวัด คือจังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วย 4,493 ราย จังหวัดมุกดาหาร 252 ราย จังหวัดยโสธร […]

สคร.10 อบ.ลงพื้นที่เดินรณรงค์สร้างกระแสป้องกันโรคฉี่หนูในพื้นที่เสี่ยงสูง หวังประชาชนตระหนักป้องกันตนเองห่างไกลโรค

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ ดร.เพชรบูรณ์ พูลผล (หัวหน้ากลุ่มปฎิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข) พร้อมทีมลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ในปี 2561 พบผู้ป่วยที่อำเภอขุขันธ์แล้ว 64 ราย โรคฉี่หนูสามารถติดได้ซึ่งคนจะติดเชื้อโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะของสัตว์นำโรคที่มีเชื้อเลปโตสไปรา หรือสัมผัสโดยอ้อมกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เนื่องจากเชื้อโรค สามารถมีชีวิตอยู่ในดินหรือในน้ำที่มีความชื้นและความเป็นกรดด่างพอเหมาะได้นานเป็นชั่วโมงหรือวัน โดยเฉพาะน้ำที่ใหลนิ่งเอื่อยๆ ผู้ที่เดินลุยน้ำ และล่าสัตว์จึงมีโอกาสสัมผัสโรคนี้ได้ สัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคส่วนใหญ่จะมาจากสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น หนู โค กระบือ สุกร สุนัข และแมว โดยเชื้อสามารถไชเข้าทางผิวหนังหรือเยื่อบุที่มีรอยแผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ชาวนา ชาวไร่   โดยมีนายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ (นายอำเภอขุขนธ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ ซึ่งมีหน่วยงานและบุคลากรที่ให้การสนับสนุนและร่วมเดินขบวนรณรงค์สร้างกระแสในพื้นที่ มากมาย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์อำเภอ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, […]

สคร. 10 อุบลฯ รับนิเทศรอบที่ 2 จากกรมควบคุมโรค

วันนี้ 16 สิงหาคม 2561 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะผู้นิเทศรอบที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแผนงานปี 2562 ของ สำนักงานฯ แก่ทีมนิเทศจากกรมควบคุมโรค นำโดยนพ.อัษฎางค์. รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ

1 2 3 10