ผอ.สคร.10 อุบลฯ สื่อสารเชิงรุก สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แก่สถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีจัดทีมสื่อสารเชิงรุก เพื่อสื่อสารความเสี่ยง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แก่สถานพยาบาลของรัฐ ร้านขายยา คลินิกเอกชน ในพื้นที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยเน้นให้คำแนะนำประชาชนที่มารับบริการและซื้อยาสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้สูง 2 วัน ไม่ดีขึ้น ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ เป็นต้น ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว พร้อมกำชับให้ร้านขายยาควรให้ยาลดไข้ จำพวกพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาพวกแอสไพริน, ibrupophen, steroid และให้คลินิกและร้านขายยาในพื้นที่ ช่วยส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยไข้เลือดออกไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิ.ย.

วันนี้ 15 มิ.ย. 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดรณรงค์โรคไข้เลือดออก ที่อำเภอเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ บู๊ทนำเสนอองค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรณรงค์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยหลายแสนราย คณะรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้ วันที่ 15 มิถุนายนทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหา ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งสคร.10 อุบลฯ ได้เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด เน้นมาตรการทำลายยุงไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยกำจัดลูกน้ำยุงตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา […]

สคร.10 อุบลฯ หนุน ทม.ศรีสะเกษ ใช้แอพทันระบาด ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี โดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ชุดซอฟท์แวร์ทันระบาดในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง โดยนำรูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร(Bangkok Dengue unit : BDU)ประกอบด้วย Appication พิชิตลูกน้ำยุงลาย ดัชนีระดับความเสี่ยงและกลไกตอบสนอง Package Response ตามลักษณะชุมชนและรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดออก โดยมีนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเครือข่ายเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน กว่า60 คน     […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ ให้ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบรรลุประสิทธิผล และ เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินงาน NCD Clinic plus และคัดเลือกแบบอย่างที่ดี (Best  Practice) รวมทั้งการดำเนินงาน CKD Clinic เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกูล  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ นายแพทย์ประพนธ์ […]

สคร.10 ร่วมกับเทศบาลเมืองเดช ติดอาวุธเจ้าหน้าที่สู้ไข้เลือดออก

วันนี้ 30 พ.ค. 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ นายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยการสนับสนุนทีมวิทยากรให้ความรู้ด้านสถานการณ์ไข้เลือดออกและการควบคุมโรค  เทศบัญญัติป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  การควบคุมโรคเขตเมือง และการใช้แอพพลิเคชั่น สำรวจลูกน้ำยุงลาย ให้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ อสม. ผู้แทนวัด และครูอนามัยโรงเรียนในเขตเทศบาล กว่า 150 คน โดยมีนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพด้าน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟ บีช รีสอร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Profile) สำหรับใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลระยอง โดยนายแพทย์บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ ได้ให้เกียรติกล่าวตอนรับคณะผู้เข้าประชุมในครั้งนี้

สคร.10 เยี่ยมเสริมพลัง งานป้องกัน ควบคุมวัณโรค ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 10

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นพ.ดนัย เจียรกูล นำทีมเจ้าหน้าที่ สคร.10 เยี่ยมเสริมพลัง งานป้องกัน ควบคุมวัณโรค ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 10 เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายวัณโรคให้เข้มแข็ง หาแนวทางการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยการถ่ายทอดรูปแบบของหลัก 3 Cs , 4S และ 2-2-2 Model มาเป็นแนวทางในการจัดการด้วยการวิเคราะห์ปัญหา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผู้ป่วย ชุมชน และทีมสหวิชาชีพ (3Cs) และมีการส่งต่อผู้ป่วยสู่ชุมชนที่รวดเร็ว เพื่อให้ชุมชนดูแลกำกับการกินยาอย่างเข้มข้น มีความต่อเนื่อง มีการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันดูแลรักษาและบริหารจัดการผู้ป่วยเป็นรายกรณีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคร่วมกับวัณโรค มีปัญหาซับซ้อน ทั้งทางกาย จิต สังคม  

สคร.10 อุบลฯ เปิด EOC พร้อมรับมือไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) พร้อมรับมือไข้เลือดออกระบาด วันนี้ 30 พ.ค. 61  นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้คาดวว่าจะมีการระบาด จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) ในวันที่ 15 พ.ค. 61 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูกาลระบาด  และติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 11,704 ราย เสียชีวิต 16 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีโรคประจำตัว ได้แก่ ภาวะอ้วน เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในเด็ก

วันนี้ 21 พฤษภาคม 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่าโรคมือเท้าปาก พบระบาดมากในฤดูฝน เด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จะเริ่มด้วยอาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน เด็กจะไม่ดื่มนมหรือรับประทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ และมีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย โรค มือ เท้า ปาก ปกติจะไม่มีอาการรุนแรงอาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน แต่หากได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 (EV 71) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบว่า มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ IT สคร.10 อุบลฯ

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ IT ในการเสนอข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ และการใช้ Google Apps ในการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30-205 ชั้น 2 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน IT สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซด์ และใช้ Google App ในงานควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานภายในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๐ คน

1 2 3 8