สคร.10 อุบลฯ เตือน โรคหัดระบาด ในหลายพื้นที่ภาคอีสาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี แจ้งเตือนสถานการณ์โรคหัด พบผู้ป่วยกว่า 177 ราย ใน 5 จว.ภาคอีสาน และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคหัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 27 พ.ย. 61 พบผู้ป่วย ทั้งสิ้น 177 ราย กระจายอยู่ทุกจังหวัด และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ นายแพทย์ดนัย กล่าวอีกว่า โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่นที่มักพบได้ในทุกช่วงวัย โดยเชื้อไวรัสหัดสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ง่ายผ่านเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และละอองอากาศ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการไอ จาม และพูดคุยในระยะใกล้ชิด ผู้ป่วยโรคหัดจะมีเชื้อไวรัสหัด อาศัยอยู่ ในลำคอ ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ 1-2 วัน ก่อนเริ่มมีผื่นขึ้น […]

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะศึกษาดูงาน ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง (เขื่องในโมเดล)

วันนี้ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ (รองอธิบดีกรมควบคุมโรค) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมด้วยคณะนิเทศงานกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง “เขื่องในโมเดล” เป็นการรักษาคนไข้เบาหวานที่ รพ.สต. ใกล้บ้านโดยทีมสหวิชาชีพจาก รพ เขื่องในและทีมจาก รพ.สต. เน้นการให้สุขศึกษารายกลุ่มตามค่าระดับน้ำตาลในเลือด3กลุ่ม ห้องเรียนสีแดง/สีเหลือง/สีเขียว ดำเนินการมากว่าทศวรรษ ผลการรักษาสามารถคุมระดับน้ำตาลได้ดี(Good control)เกือบ 50% “เขื่องในโมเดล”เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน ผู้ป่วยได้รับความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพทุก Visit ตามหลัก Chronic care model

สคร.10 อุบลฯ ชี้ เอดส์ป้องกันได้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ชี้ เอดส์ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันเอดส์โลก(World AIDS Day) เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งการติดเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และส่งผล กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของทุกประเทศทั่วโลก นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) พบว่า ในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 36.9 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 1.8 ล้านคน ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ในปี 2558 พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,759 คน และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมทั้งหมด 1,526,028 คน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดคือกลุ่มชายรักชาย รองลงมาคือกลุ่มใช้สารเสพติด และกลุ่มขายบริการทางเพศ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ทั้งชายรักชาย หญิงรักหญิง และชายรักหญิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ […]

ประชุม เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกำหหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562 โดยมี พญ.ทิพา ไกรลาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, ศูนย์อนามัยที่ 10 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนและเตรียมการรับเสด็จ ณ ห้องประชุมโกเมน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ ชี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World diabetes day) และกำหนดประเด็นสารรณรงค์ในปี 2561  คือ “The Family and Diabetes : เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น และการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมแล้ว คือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ได้แก่ รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว อาหารที่มีความหวานจากน้ำตาล การรับประทานข้าวขาวในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งทำให้เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น และหากผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนต่าง ที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เป็นสาเหตุที่สำคัญของการสูญเสียการมองเห็น โรคไตวายเรื้อรัง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า อุบัติการณ์การเกิดแผลเท้าเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้ การสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกิน ดำรงชีวิตด้วยหลัก “3 อ. 2 ส.” ได้แก่ อ.แรก – […]

ผอ.สคร.10 ร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีแพทย์สภา ที่ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และสร้างกระแสให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการวิ่งออกกำลังกายที่ถูกวิธี  

ทอดกฐินกรมควบคุมโรค

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดศรีสว่างวนาราม บ้านฟ้าห่วน  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ทอดกฐินสามัคคี กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำ       นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราธานี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10   เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1-12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีทางพุทธศาสนา สมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน บูรณะเสนาสนะและสร้างกุฏิสงฆ์ วัดศรีสว่างวนาราม ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,470,554.02 บาท ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวัง! เจ็บ-ตายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ช่วงออกพรรษา

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี มักจะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ จำนวนมาก จากการสำรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มักจะได้รับอันตรายจากการเล่นประทัดมากที่สุด เนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้มีโอกาสได้รับบาดเจ็บรุนแรงเพราะไม่ทราบถึงความร้ายแรงของแรงอัดประทัดที่นำมาเล่น จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด มิควรให้เด็กนำประทัดไปดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง หรือจุดในภาชนะ ขวดแก้ว และโลหะ เพราะสะเก็ดไฟจากพลุหรือเศษภาชนะที่แตกกระจาย อาจกระเด็นใส่ร่างกาย ทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิต และไม่ควรจุดพลุใกล้แนวสายไฟ อาคารบ้านเรือน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟหรือบริเวณที่ลมพัดแรงอย่างเด็ดขาด หากจะเล่นให้เลือกซื้อประทัด ดอกไม้ไฟที่มีแรงอัดน้อย พร้อมทั้งระหว่างเล่นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้  หลังจากจุดพลุ ดอกไม้ไฟแล้ว ห้ามโยนใส่กลุ่มคน ห้ามยื่นหน้าหรืออวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้พลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งการเล่นที่ผิดประเภท โดยการดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง เช่น ไปจุดในกระป๋อง ท่อพีวีซี ขวดแก้ว ขวดกระเบื้อง ขวดน้ำยาทาเล็บ หรือภาชนะอื่นๆ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดแรงอัดอย่างรุนแรง มีเสียงดังผิดปกติแล้วยัง ก่อให้เกิดอันตรายต่อแก้วหูและนัยน์ตา สะเก็ดไฟจากพลุหรือเศษภาชนะที่แตกกระจายกระเด็นใส่ร่างกาย ทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้  […]

สคร.10 อุบลฯ ห่วงอากาศเริ่มหนาวเย็น เสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ หลายพื้นที่ของภาคอีสานสภาพอากาศเริ่มเย็นลง หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ติดต่อได้ง่ายในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหนาแน่น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 130,448 ราย เสียชีวิต 21 ราย  ส่วนผู้ป่วยโรคปอดบวม 214,283 ราย เสียชีวิต 155 ราย สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 9,343 ราย […]

ผอ. สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่จริง เตรียมความพร้อมงานกฐินกรมควบคุมโรค ปี 61

วันที่ 11 ต.ค. 61 ผอ.สคร.10 อุบลฯ นพ.ดนัย เจียรกูล นำทีมคณะ กกบ.ดูความพร้อมสถานที่จริง การเตรียมการของพื้นที่ จัดกฐินกรมควบคุมโรค ปี 2561 ที่วัดศรีสว่างวนาราม มีทีม หน.สัมพันธ์ กุลวงศ์ สสอ.กุดข้าวปุ้น และ ผญบ.วัชรินทร์ จำปาโสม ผู้นำชุมชน อบต และชาวบ้านให้การต้อนรับ ข้อมูลที่ดำเนินการ และพาดูสถานที่จริง

1 2 3 11