ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง     รายละเอียดเพิ่มเติม  << = = click = =>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนํ้ายาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV – 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๑) เรื่อง ประกวดราคาซื้อนํ้ายาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV – 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้กรมควบคุมโรคได้พิจารณาผลการจัดซื้อดังกล่าวแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม <<= = click= =>>

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสะเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้มีโครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV–1 Test V2.0) โดยเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้พิจารณาผลการจัดซื้อดังกล่าวแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม <<==click==>>

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV-1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV-1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อในครั้งนี้เป็นเงิน 5,109,760.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<== click==>>

ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV – 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV – 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ <<== click==>>

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV-1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ <<== click==>>

เผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0)

ราคากลางน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้ <<== click==>>

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาวิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 5/2561) เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  บัดนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  พิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ <<== click==>>

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

  ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 720,000.00 บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ <<== click==>>

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โดยได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาวิทยาศาสตร์  ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา แนบมาท้ายเอกสารนี้  <<== click==>>

1 2 3 4