ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๖๒) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้สำนักงาน ฯ ได้พิจารณาผลการจัดซื้อดังกล่าวแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม <<= = click= =>>

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,984,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม <<==click==>>

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 41,434,900.00 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม <<==click==>>

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา  แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม <<== click==>>

การเผยแพร่ราคากลาง

โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม <<== c l i c k = = >>

ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ <<== click==>>

การเผยแพร่ราคากลาง

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง     รายละเอียดเพิ่มเติม  << = = click = =>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนํ้ายาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV – 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๑) เรื่อง ประกวดราคาซื้อนํ้ายาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV – 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้กรมควบคุมโรคได้พิจารณาผลการจัดซื้อดังกล่าวแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม <<= = click= =>>

1 2 3 5