สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ การนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้นำไปใช้ประโยชน์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ การนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้นำไปใช้ประโยชน์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 1) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสาร 2) เรื่อง คู่มือการประยุกต์ใช้บทเรียนนวัตกรรมการดำเนินงานด้านวัณโรค ดาวน์โหลดเอกสาร 3) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร และสกัดความรู้จากการถอดบทเรียนหรือเวทีเรื่องเล่า ดาวน์โหลดเอกสาร

KM 2560

KM 2560 – คู่มือการใช้งานระบบ PMS 2560 สคร.10 > – โครงการและแผนปฏิบัติการ กระบวนการสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำในพื้นที่ สคร.10 จ.อุบลราชธานี ปี 2560 > – โครงการและแผนปฏิบัติการ ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) > – โครงการและแผนปฏิบัติการ ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์(PMS Online) > – สรุป ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำในพื้นที่สคร.10 > – สรุป ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) > – สรุป ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์(PMS Online) >

KM 2559

KM 2559 – โครงการและแผน KM ส่งต่อความรู้…จากพี่สู่น้อง > – โครงการและแผน KM การขยายผล คลินิก NCD > – โครงการและแผน KM ระบบบัญชาการเหตุการณ์ > – ถอดบทเรียนจากผู้รู้ ส่งต่อความรู้..จากพี่สู่น้อง > – สรุปผลการดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ ออนไลน์สู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล > – สรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข >