สคร.10 อุบลฯ เชิญ ปชช.ตรวจเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day : Voluntary counseling and testing Day) และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาวะเหลือไม่เกินร้อยละ 5.8 โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนทั่วไป ได้รับการตรวจและทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกัน และเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้ออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดง และจะทราบได้ก็เมื่อได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นได้ ในโอกาสนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน 13 […]

ผู้ตรวจราชกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10 เยี่ยมด่านฯช่องสะงำ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและนางเกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลฯและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนช่องสะงำ ประกอบด้วย ด่านศุลกากร/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ/หน่วยเฉพาะกิจที่ 3/นปพท.1/กองร้อย อส.อ.ภูสิงห์/กองร้อยทหารพราน 2601และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ โดยมีนายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากร เป็นผู้ตัวกล่าวต้อนรับ จากการสรุปข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่ด่านพรมแดนช่องสะงำโดยนายอัฑฒสุภัค ผฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ พบว่า ด่านฯมีระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรค ตามกรอบกฎหมาย พรบ.โรคติดต่อ 2558 และประกาศของ ศบค.โดยมีการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะทำงานช่องทาง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ท่านผู้ตรวจได้เล็งเห็นจุดแข็งในเรื่องประเด็นการพัฒนาการค้าชายแดนสืบเนื่องจากพรมแดนช่องสะงำมีพื้นที่ Safe Zone คือบริเวณตลาดเมืองใหม่ที่ห่างไกลจากชุมชนของไทยและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศอันจะเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยต่อไปได้.

ผอ.สคร.10 อุบลฯ คุมเข้ม ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ป้องกันโควิด -19

วันนี้ 3 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการแนวปฏิบัติ การป้องกันโรคโควิด 19ในกลุ่มผู้ขับขี่และโดยสารรถบรรทุกขนส่งสินค้า ตามแนวชายแดน ไทย-ลาว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแกนนำชุมชน ในการเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้มีมาตรการสังเกตและกำกับดูแลบุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนช่องเม็ก ให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564

ผอ.สคร.10 เผย เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา “Walk Together” เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563

วันนี้ 1 ธ.ค. 63 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ในปี 2563 ได้กำหนดประเด็นสารรณรงค์ “Walk Together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในเขตสุขภาพที่ 10 พบ การเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ7.98(ในปี 2562) ลดลงจาก ร้อยละ14.37 (ในปี 2560) และการเลือกปฏิบัติระหว่างการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในช่วง 12 […]

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมอุทกภัยอุบลฯ ครั้งที่ 3

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบเวชภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นพื้นฟูหลังน้ำท่วม วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ   นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งที่ 3  ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และวัดท่ากกแห่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดกลาง ชุมชนแก่งสะพือ และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ประเมินความเสียงผู้ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน พร้อมมอบชุดเวชภัณฑณ์ ถุงยังชีพ

วันนี้ 17 กันยายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมให้ ขวัญกำลังใจ ประเมินความเสียงผู้ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน พร้อมทั้งนำชุดเวชภัณฑณ์ ถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดกลาง ชุมชนแก่งสะพือ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร และจุดพักพิงหนองกินเพล อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี โดยมีนพ.สืบพงศ์ ลีนาราช รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตัวแทนผู้ประสบภัยเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมต่อไป นายแพทย์ดนัย เจียรกูลและคณะญาติ ยังได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 24 ราย และได้เน้นย้ำให้ ผู้ประสบภัยในการป้องกันโรคติดต่อ และการเข้าถึงยา สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง […]

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำการป้องกันโรค

วันนี้ 16 กันยายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมต่อไป นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ได้เน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยในการป้องกันโรคติดต่อ และการเข้าถึงยา สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและ ภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดในช่วงน้ำลด

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม เช่น กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รวมถึงโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก วานนี้ (5 กันยายน 2562) ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ จุดพักพิงผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกอก โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ให้การต้อนรับ กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จึงได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนชาวนา ระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือนเกษตรกรชาวนา มีความเสี่ยงป่วยโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า เนื่องจากต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มักจะมีน้ำขังเฉอะแฉะเป็นเวลานาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แนะหากมีอาการ ผิวหนังบวมแดงร้อน มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะปวดน่องหรือโคนขา ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ เข้าสู่ฤดูการทำนา เกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มีน้ำขังเฉอะแฉะ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ จากบาดแผลที่เท้า หรือขาได้ง่าย โดยเฉพาะเลปโตสไปโรสิสหรือโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า ที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้ นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อจะอยู่ในฉี่ของสัตว์ โดยเฉพาะหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลัก ทั้งหนูนา หนูป่า หนูบ้าน หนูท่อ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข สุกร เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยไชเข้าทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก […]

สคร.10 อุบล บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดอุบลราชธานี

1 2 3 10