สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิ.ย.

วันนี้ 15 มิ.ย. 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดรณรงค์โรคไข้เลือดออก ที่อำเภอเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ บู๊ทนำเสนอองค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรณรงค์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยหลายแสนราย คณะรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้ วันที่ 15 มิถุนายนทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหา ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งสคร.10 อุบลฯ ได้เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด เน้นมาตรการทำลายยุงไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยกำจัดลูกน้ำยุงตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ ให้ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบรรลุประสิทธิผล และ เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินงาน NCD Clinic plus และคัดเลือกแบบอย่างที่ดี (Best  Practice) รวมทั้งการดำเนินงาน CKD Clinic เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกูล  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ นายแพทย์ประพนธ์ […]

สคร.10 อุบลฯ เปิด EOC พร้อมรับมือไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) พร้อมรับมือไข้เลือดออกระบาด วันนี้ 30 พ.ค. 61  นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้คาดวว่าจะมีการระบาด จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) ในวันที่ 15 พ.ค. 61 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูกาลระบาด  และติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 11,704 ราย เสียชีวิต 16 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีโรคประจำตัว ได้แก่ ภาวะอ้วน เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในเด็ก

วันนี้ 21 พฤษภาคม 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่าโรคมือเท้าปาก พบระบาดมากในฤดูฝน เด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จะเริ่มด้วยอาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน เด็กจะไม่ดื่มนมหรือรับประทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ และมีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย โรค มือ เท้า ปาก ปกติจะไม่มีอาการรุนแรงอาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน แต่หากได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 (EV 71) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบว่า มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

วันนี้ 1 พฤษภาคม 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10)  เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ คือมีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อน เป็นช่วงอันตรายที่มีโอกาสเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูง เพราะเป็นภาวะที่ยุงลายวางไข่ได้เร็วขึ้น และการเติบโตจากไข่ ไปเป็นตัวแก่สั้นลงมาก ทำให้เชื้อแพร่ได้เร็ว  ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม –  30 เมษายน 2561    พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 199 ราย  เสียชีวิต 1  ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุตั้งแต่ 10 – 14  ปี นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ร้อนสลับฝน จึงอาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้  จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” […]

สคร.10 อุบลฯ จัดสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยา เมืองคู่ขนาน (Twin city) ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา

วันนี้ 19 เม.ย. 61 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนาน (Twin city) ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา” เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังโรค สอบสวน และควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ นำเทคนิคด้านวิชาการระบาดวิทยาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเมืองคู่ขนาน ให้สามารถพัฒนาการดำเนินงานระบาดวิทยาและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ให้ได้ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ และพร้อมรับมือกับโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้จัดและกล่าวรายงานการประชุม

สคร.10 อุบลฯ เตือนอากาศร้อนระวังป่วยโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ซึ่งในช่วงอากาศร้อนจัดประชาชนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศร้อน ทั้งโรคลมแดด ลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) มีอันตรายอย่างรุนแรง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการทำงานผิดปกติของระบบสมอง โดยโรคลมแดดเกิดจากร่างกายปรับตัวไม่ทันกับความร้อนที่เกิดขึ้น ปกติร่างกายมนุษย์มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส หากเผชิญกับอากาศที่ร้อนกว่านี้และไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิได้ จะทำให้เกิดโรคลมแดด หรือฮีตสโตรก (Heat Stroke) อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบสมอง อาการคือตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ เกินกว่า 40 องศาเซลเซียส หายใจเร็ว ไม่มีเหงื่อออก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ความดันต่ำ มึนงง ชักเกร็ง และหมดสติ             นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคลมแดด  6 กลุ่มเสี่ยงได้แก่ 1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดด เช่น เล่นกีฬาหรือฝึกทหารโดยขาดการเตรียมตัวมาก่อน ผู้ใช้แรงงานกลางแดด เช่น […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

วันนี้ 5 เม.ย. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์นวตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบดาวกระจาย เพื่อสื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้ และสร้างกระแสการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยโดยไม่ต้องมีใครบาดเจ็บและสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยใช้การรณรงค์แบบดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ตลาดสดวารินชำราบ และถนนสายหลักภายในอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ           นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ที่ผ่านมา ในช่วง 7 วันอันตราย พบว่า ในเขตสุขภาพที่ 10 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร รวม 1,729 ราย เสียชีวิต 24 ราย ช่วงเวลาที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ช่วงเวลา 15.00 – 20.00 น. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาสุรา […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ 4 เมษายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชนวัดแจ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข รักสุนัขอย่างถูกวิธี โดยมีประชาชนทยอยนำสัตว์เลี้ยง ทั้ง สุนัข แมว มาทำการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มค. – 2 เม.ย. 2561 มีผู้เสียชีวิต รวม 7 ราย จาก จังหวัดสุรินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง ส่วนในเขตสุขภาพที่ 10 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งปศุสัตว์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ ทม.มุกดาหาร ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ 28 มีนาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน  โดยมีนายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นประธานในพิธี     ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมฉีดวัคซีน/ทำหมันให้กับสุนัขแมว ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–27 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย (สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดซ้ำในพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วย โดยเป็นผลมาจากความร่วมมือของทั้งหน่วยงานปศุสัตว์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข     ทั้งนี้ นายแพทย์ดนัย […]

1 2 3 6