รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ประกาศสิ้นสุดการระบาดของโรคไวรัสซิก้าในอำเภอโพธิ์ไทร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศสิ้นสุดการระบาดของโรคไวรัสซิก้าในอำเภอโพธิ์ไทร  เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้าน ๓ โรคสำคัญ วันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ขณะนี้อากาศในภาคอีสานเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งทำให้บางพื้นที่มีการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภค อุปโภค ทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายได้ หากไม่มีการป้องกัน จะทำให้จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เพิ่มในหลายพื้นที่ จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า จำนวน ๑ รายในจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายให้ทุกหมู่บ้านรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยให้มีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ไปพร้อมๆกันด้วย และให้มีการสุ่มประเมินภาชนะเก็บน้ำที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกสัปดาห์ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จากรายงานการเฝ้าระวังโรคพบว่า มีการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะจากผู้สงสัยว่าจะป่วย เป็นจำนวน ๑๒๔ .คน ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทุกตัวอย่าง การสุ่มประเมินภาชนะเก็บน้ำพบว่าไม่มีลูกน้ำ […]

สคร.10 ร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2559

วันนี้ 1 ธันวาคม 2559 นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดรณรงค์วันเอดส์โลก ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตรีตราและการเลือกปฏิบัตินายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคเอดส์ยังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั่วโลกทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างเข้าใจจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสสังคมในการตระหนักต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น.พ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก WORLDS AIDS DAY เป็นวาระที่สำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero) ร่วมกัน 3 ประการ […]

สคร.10 อุบลฯ ห่วง หน้าหนาวโรคมือเท้าปากระบาด

สคร.10 อุบลฯ ห่วง หน้าหนาวโรคมือเท้าปากระบาด ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก แล้ว 71,610 คน เสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปแล้ว 3 แนะโรงเรียนคัดกรองเด็กป่วยเป็นประจำ นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว หลายจังหวัดของภาคอีสานอากาศเริ่มหนาวเย็น โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงนี้คือ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งมักมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในภาวะอากาศเย็นและชื้น และมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กจำนวนมากมาอยู่รวมกัน จึงขอแนะนำให้ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ได้ตระหนักและระมัดระวังโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่กันได้ง่ายกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า นพ.ศรายุธ กล่าวต่อไปว่า โรคมือ เท้า ปาก จะเกิดบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ การติดต่อของโรคจะติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง ซึ่งเชื้อไวรัสจะติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ […]

สคร.10 อุบลฯ เผย คนไทย 1 ใน 11 คนป่วยเบาหวาน ซ้ำผู้ป่วยเกือบครึ่งไม่รู้ตัว

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ปรากฏอาการ รวมทั้งเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนในอวัยวะสำคัญหลายระบบของร่างกาย เช่น ตา ไต และหลอดเลือด ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ พบว่า สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กว่า 700,000 รายเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 9,647 ราย เฉลี่ยคนไทย 1 ใน 11 คนเป็นโรคเบาหวาน และผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 5 ใน 11 คนไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน ทำให้ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประมาณ 3,984 ล้านบาทต่อปี ส่วนสถานการณ์โรคเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญและจ.มุกดาหาร ในปี 2557 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 50387 ราย นพ.ศรายุธ กล่าวต่ออีกว่า โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ […]

1 8 9 10