สคร.10 อุบลฯ เชิญชวนประชาชนตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรู้ผลได้ในวันเดียว

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจหาเชื้อเอชไอวี สามารถรู้ผลได้ในวันเดียว ได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า  จากการคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Spectrum-AEM คาดว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 6,400 คน (เฉลี่ยวันละ 17 คน) ผู้เสียชีวิตเนื่องมาจากเอดส์ 18,000 คน (เฉลี่ยวันละ 49 คน) และมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 480,000 คน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีเดียวกัน พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย หรือรู้สถานะว่าตนเองติดเชื้อแล้ว 451,384 คน ดังนั้นคาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอีกประมาณ 28,000 คน ที่ยังไม่รู้สถานะการติดเชื้อ และยังไม่ได้รับการรักษา ที่สำคัญคือสามารถส่งถ่ายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรู้ผลได้ในวันเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่รู้ตัวได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็วขึ้น […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน

วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 ณ บ้านตาโอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด “End Dengue : Starts With Me” หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่ม และน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ […]

สคร.10 อุบลฯ วอน ปชช.กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี วอน ปชช.ทุกคนช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก พร้อมแนะจัดเก็บขยะในชุมชน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์  ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 14 พ.ค. 62 ประเทศไทยพบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย (ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี รองลงมาได้แก่ 15 -34 ปี และแรกเกิด ถึง 4 ปี ตามลำดับ) ส่วนในพื้นที่ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) มีรายงานผู้ป่วย 1,720 ราย […]

สคร.10 จัดสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนานไทย – ลาว, ไทย – กัมพูชา (Twin city)

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) จัดการสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนานไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา (Twin City) ครั้งที่ 5 โดยมี นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการ สคร.10 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากเมืองคู่ขนาดชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ประกอบด้วยผู้แทนจากแขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว, จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา และบุคลากรจาก สคร.10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนารวม 155 คน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี การสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนานไทย – […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันโรคมาลาเรีย จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักโรคมาลาเรียสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง วันนี้ 25 เมษายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักโรคมาลาเรียสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง โดยมี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมาลาเรีย กิจกรรมชุบมุ้ง และมอบมุ้งชุบน้ำยาแก่ชาวบ้าน การเจาะเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมาลาเรียในพื้นที่ นิทรรศการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันไข้มาลาเรีย และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านและบริเวณรอบหมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนและอสม. เข้าร่วมกว่า 300 คน นายแพทย์ดนัย เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคมาลาเรียในพื้นที่ รับผิดชอบ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 เมษายน 2562 พบผู้ป่วยโรคมาลาเรียทั้งสิ้น […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนอากาศร้อนจัดอาจเสียชีวิตได้

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ซึ่งในช่วงอากาศร้อนจัดประชาชนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยเนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทันกับความร้อนที่เกิดขึ้น ปกติร่างกายมนุษย์มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส หากเผชิญกับอากาศที่ร้อนกว่านี้และไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิได้อาจเกิดโรคลมแดด หรือฮีตสโตรก (Heat Stroke) อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบสมอง อาการคือตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ เกินกว่า 40 องศาเซลเซียส หายใจเร็ว ไม่มีเหงื่อออก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ความดันต่ำ มึนงง ชักเกร็ง และหมดสติ นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคลมแดด 6 กลุ่มเสี่ยงได้แก่ 1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดด เช่น เล่นกีฬาหรือฝึกทหารโดยขาดการเตรียมตัวมาก่อน ผู้ใช้แรงงานกลางแดด เช่น กรรมกร ก่อสร้าง เกษตรกร 2.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและผู้สูงอายุ 3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 4.คนอ้วน 5.คนอดนอน และ 6.คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัด […]

สคร.10 อุบลฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์ คนอีสานร่วมใจ ต้านภัยพยาธิใบไม้ตับ

วันนี้ (2 เม.ย. 2562) ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดีและโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้สโลแกน “คนอีสานร่วมใจ ต้านภัยพยาธิใบไม้ตับ ปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารและน้ำ” เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดีและโรคทางเดินอาหารและน้ำ นำเสนอผลงานเด่น รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และกล่าวรายงานการประชุม โดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นพ.สุวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดี ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก แม้หน่วยงานทางสาธารณสุขจะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่อง ทำให้การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับลดลงเป็นลำดับ แต่สถานการณ์อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีกลับไม่ได้มีแนวโน้มลดลงตาม ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมโรคนี้ในทุกระดับ […]

สคร.10 อุบลฯ ตรวจคัดกรอง “วัณโรค” ด่านช่องเม็ก

วันนี้ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ ด่านแพรมแดนช่องเม็ก และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ความรู้การป้องกันวัณโรค และตรวจคัดกรองวัณโรคฟรี แก่ประชาชนทั่วไป แรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรควัณโรค ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มผู้ป่วยโรคร่วมต่างๆ ผู้สูงอายุ แรงงานต่างด้าว ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ตลอดจนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพราะสถานที่ที่กลุ่มเหล่านี้อาศัยอยู่ หรือทำงานอยู่นั้นเป็นสถานที่ปิด แออัด จึงมีโอกาสติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ จึงต้องควบคุมวัณโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่สาธารณชนได้ในวงกว้าง โดยการค้นหาผู้ป่วยและตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อวัณโรคโดยไม่รู้ตัว หากประชนที่เดินทางเข้าออกประเทศที่ป่วยวัณ ไอ จาม เชื้อวัณโรคก็จะปะปนออกมา ทำให้มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายได้ นพ.ดนัย กล่าวอีกว่า วันวัณโรคสากล (World TB Day) ตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี ในปีนี้ องค์กรต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ได้กำหนดข้อความสื่อไปถึงทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ในทิศทางเดียวกัน […]

สคร.10 อุบลฯร่วม “จิบน้ำชา เสวนาเขตเมือง”กับ ทน.อุบลฯ

วันนี้ 18 มีนาคม 2562 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางฤทัยวรรณ บุญเป็นเดช จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเก็บข้อมูลและหารือหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขตเมือง กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี และคณะ เพื่อนำปัญหา/อุปสรรคมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผลักดันไปสู่แผนงานที่เป็นรูปธรรม ต่อไป   ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว                                                                                        วันชัย สีหะวงษ์ตรวจ/อนุมัติ

สคร.10 อุบลฯ หวั่นเด็กจมน้ำดับช่วงปิดเทอม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ห่วงเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม แนะผู้ปกครองต้องช่วยกันตรวจตราและคอยเตือนบุตรหลานของตัวเองอยู่เสมอ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากถึง 904 คน โดยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม-พฤษภาคมมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด และพบว่าเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่10 มีเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำ 52 คน ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุการจมน้ำคือ การลงเล่นน้ำคลายร้อนในพื้นที่เสี่ยง การขาดทักษะความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ และการเฝ้าระวังดูแลเด็กในช่วงปิดภาคเรียนที่ไม่ทั่วถึง และยังพบว่าแหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด คือแหล่งน้ำธรรมชาติ นพ.ดนัย กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงนี้ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง และขอให้ทุกชุมชนดำเนินการดังนี้ 1.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 2.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนในชุมชน เช่น ประกาศเสียงตามสาย คอยตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง 3.จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เช่น ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ไม้ และ 4.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับวิธีการช่วยคนจมน้ำ หากพบเห็นคนตกน้ำไม่ควรกระโดดลงไปช่วย เพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ แต่ขอให้ช่วยด้วยการ “ตะโกน โยน […]

1 2 3 4 10