สคร.10 อุบลฯ เตือน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เสี่ยงป่วย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเสี่ยงป่วย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ แนะประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง มีอาการสงสัยรีบพบแพทย์ทันที นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนอาจเจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทัน ส่วนในบางพื้นที่ที่ยังมีฝนตก โรคที่ต้องระมัดระวังคือ โรคที่มาจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก สำหรับคำแนะนำในการป้องกันโรค คือการทายากันยุง นอนในมุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า ที่สำคัญต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง โดยขอให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  ทั้งนี้จะสามารถป้องกัน        ได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย […]

สคร.10 อุบลฯ ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขต 10

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี วันนี้ 7 ม.ค. 2562  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และนพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวรายงานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สื่อสารเป้าหมาย ผลลัพธ์ มาตรการสำคัญในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการดำเนินงานระหว่างเครือข่าย  สำหรับการประชุมเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มาร่วมทำความเข้าใจ ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

สคร.10 อุบลฯ เตือน โรคหัดระบาด ในหลายพื้นที่ภาคอีสาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี แจ้งเตือนสถานการณ์โรคหัด พบผู้ป่วยกว่า 177 ราย ใน 5 จว.ภาคอีสาน และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคหัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 27 พ.ย. 61 พบผู้ป่วย ทั้งสิ้น 177 ราย กระจายอยู่ทุกจังหวัด และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ นายแพทย์ดนัย กล่าวอีกว่า โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่นที่มักพบได้ในทุกช่วงวัย โดยเชื้อไวรัสหัดสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ง่ายผ่านเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และละอองอากาศ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการไอ จาม และพูดคุยในระยะใกล้ชิด ผู้ป่วยโรคหัดจะมีเชื้อไวรัสหัด อาศัยอยู่ ในลำคอ ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ 1-2 วัน ก่อนเริ่มมีผื่นขึ้น […]

สคร.10 อุบลฯ ชี้ เอดส์ป้องกันได้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ชี้ เอดส์ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันเอดส์โลก(World AIDS Day) เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งการติดเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และส่งผล กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของทุกประเทศทั่วโลก นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) พบว่า ในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 36.9 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 1.8 ล้านคน ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ในปี 2558 พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,759 คน และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมทั้งหมด 1,526,028 คน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดคือกลุ่มชายรักชาย รองลงมาคือกลุ่มใช้สารเสพติด และกลุ่มขายบริการทางเพศ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ทั้งชายรักชาย หญิงรักหญิง และชายรักหญิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ […]

สคร.10 อุบลฯ ชี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World diabetes day) และกำหนดประเด็นสารรณรงค์ในปี 2561  คือ “The Family and Diabetes : เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น และการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมแล้ว คือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ได้แก่ รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว อาหารที่มีความหวานจากน้ำตาล การรับประทานข้าวขาวในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งทำให้เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น และหากผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนต่าง ที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เป็นสาเหตุที่สำคัญของการสูญเสียการมองเห็น โรคไตวายเรื้อรัง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า อุบัติการณ์การเกิดแผลเท้าเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้ การสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกิน ดำรงชีวิตด้วยหลัก “3 อ. 2 ส.” ได้แก่ อ.แรก – […]

ทอดกฐินกรมควบคุมโรค

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดศรีสว่างวนาราม บ้านฟ้าห่วน  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ทอดกฐินสามัคคี กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำ       นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราธานี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10   เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1-12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีทางพุทธศาสนา สมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน บูรณะเสนาสนะและสร้างกุฏิสงฆ์ วัดศรีสว่างวนาราม ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,470,554.02 บาท ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวัง! เจ็บ-ตายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ช่วงออกพรรษา

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี มักจะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ จำนวนมาก จากการสำรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มักจะได้รับอันตรายจากการเล่นประทัดมากที่สุด เนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้มีโอกาสได้รับบาดเจ็บรุนแรงเพราะไม่ทราบถึงความร้ายแรงของแรงอัดประทัดที่นำมาเล่น จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด มิควรให้เด็กนำประทัดไปดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง หรือจุดในภาชนะ ขวดแก้ว และโลหะ เพราะสะเก็ดไฟจากพลุหรือเศษภาชนะที่แตกกระจาย อาจกระเด็นใส่ร่างกาย ทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิต และไม่ควรจุดพลุใกล้แนวสายไฟ อาคารบ้านเรือน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟหรือบริเวณที่ลมพัดแรงอย่างเด็ดขาด หากจะเล่นให้เลือกซื้อประทัด ดอกไม้ไฟที่มีแรงอัดน้อย พร้อมทั้งระหว่างเล่นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้  หลังจากจุดพลุ ดอกไม้ไฟแล้ว ห้ามโยนใส่กลุ่มคน ห้ามยื่นหน้าหรืออวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้พลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งการเล่นที่ผิดประเภท โดยการดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง เช่น ไปจุดในกระป๋อง ท่อพีวีซี ขวดแก้ว ขวดกระเบื้อง ขวดน้ำยาทาเล็บ หรือภาชนะอื่นๆ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดแรงอัดอย่างรุนแรง มีเสียงดังผิดปกติแล้วยัง ก่อให้เกิดอันตรายต่อแก้วหูและนัยน์ตา สะเก็ดไฟจากพลุหรือเศษภาชนะที่แตกกระจายกระเด็นใส่ร่างกาย ทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้  […]

สคร.10 อุบลฯ ห่วงอากาศเริ่มหนาวเย็น เสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ หลายพื้นที่ของภาคอีสานสภาพอากาศเริ่มเย็นลง หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ติดต่อได้ง่ายในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหนาแน่น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 130,448 ราย เสียชีวิต 21 ราย  ส่วนผู้ป่วยโรคปอดบวม 214,283 ราย เสียชีวิต 155 ราย สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 9,343 ราย […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยด้วย โรคเมลิออยโดสิส

นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวถึงสถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส ว่าโรคเมลิออยโดสิส สามารถพบได้ในช่วงฤดูฝน โดยผู้ป่วยมักรับเชื้อที่อยู่ในดินและน้ำ จากการสัมผัสดินหรือน้ำเป็นเวลานานหรือผ่านทางบาดแผล จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หรือจากการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หลังรับเชื้อประมาณ 1- 21 วัน ผู้ป่วยมักมีอาการไข้เป็นเวลานาน ไม่ทราบสาเหตุ มีเนื้อตาย แผล ฝี หนองที่ปอด ตับ ม้าม แผลอักเสบเรื้อรัง อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว นายแพทย์ดนัย  กล่าวต่ออีกว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม –  31 สิงหาคม 2561 ประเทศไทย พบผู้ป่วยแล้ว 1,572 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 730 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  ซึ่งโรคนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน  สำหรับวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและให้ปลอดภัยจากโรคนี้ คือ การใส่รองเท้าบู๊ทเมื่อจำเป็นต้องเดินลุยหรือย่ำน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ แนะ 4 วิธี ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ลดการแพร่ระบาด

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  แนะ 4 วิธี ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด พร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เพื่อลดการแพร่ระบาด วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในขณะนี้ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา) ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สะสมรวม 84,941 ราย เสียชีวิต 12 ราย  สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วย 5,778 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  แยกตามรายจังหวัด คือจังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วย 4,493 ราย จังหวัดมุกดาหาร 252 ราย จังหวัดยโสธร […]

1 2 3 4 5 10