สคร.10 ร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2559

สคร.10 ร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2559

วันนี้ 1 ธันวาคม 2559 นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดรณรงค์วันเอดส์โลก ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตรีตราและการเลือกปฏิบัติ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคเอดส์ยังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั่วโลกทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างเข้าใจจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสสังคมในการตระหนักต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

น.พ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก WORLDS AIDS DAY เป็นวาระที่สำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero) ร่วมกัน 3 ประการ คือ การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อการยุติปัญหาเอดส์ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี พ.ศ.2573 และในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกรอบการรณรงค์วันเอดส์โลกว่า “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ ”

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๐,๙๔๕ ราย และในปี ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยรายใหม่ ๑๔๑ รายเสียชีวิต ๖ ราย อัตราการตายของผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับยาต้านไวรัสเร็วขึ้น และมีการจัดบริการการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง
เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โดยการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน พนักงานบริการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง หรือผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด ต้องได้รับคำปรึกษา และตรวจเลือดในสถานบริการของรัฐทุกแห่ง ถ้ารู้ว่าติดเชื้อได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ จะทำให้ลดการตายเนื่องจากเอดส์ และมีชีวิตอยู่ได้อย่างคนปกติทั่วไป และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์โดยผู้รับมอบเป็นผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชน และการมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชิญชวนให้“ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ ” โดยทีมวิทยากรกระบวนการองค์กรฟ้าสีรุ้ง บูธนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การถามตอบปัญหาความรู้ด้านเอดส์ ทั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สโมสรไลออนส์ศรีนคร และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้ติดเชื้อ คณะเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี