ประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปการประชุม
ประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องจากการะประชุมวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี, ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะกรรมการเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, ฝ่ายปกครองอำเภอวารินชำราบ, โรงพยาบาลวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมกันประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บทางถนน (Situation Room) และกำหนดจุดดำเนินการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อทำการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการบาดเจ็บจากทางถนน (Road Traffic Injury :RTI) การเฝ้าระวังสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนน ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองให้มีความแม่นยำมากยิ่งขั้น 

มาตรการกำดำเนินงานของ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ในการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เน้นมาตรการ 5 ส ได้แก่ สารสนเทศ ที่จะรวบรวม-วิเคราะห์ปัญหา-สาเหตุจากล้อง CCTV วิเคราะห์ด้วย Collisiom Diagrame สหสาขา จากหลายหน่วยงานภาคีเครือข่าย (แกนนำ)ช่วยกันวิเคราะห์ และผลักดันการแก้ปัญหา ทั้งกู้ชีพ-กู้ภัย, อปพร, นายช่าง, ตำรวจ, โรงพยาบาล ขนส่ง แขวงการทาง ปภ. เครือข่ายผู้นำชุมชน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบล ฯลฯ) สุดเสี่ยง ระบุปัญหาสำคัญ จุดเสี่ยง จากเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุจริงนพื้นที่ พฤติกรรมเสี่ยง ยานพาหนะเสี่ยง ส่วนร่วม จากชุมชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ผู้เกี่ยวข้อง และสุดคุ้ม เลือกมาตรการที่ได้ผลจริง และ คุ้มค่า จากกล้องที่ซื้อเพิ่มและการติดตั้งและใช้ประโยชน์ได้จริง

 

การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาร่างคำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีคณะกรรมการ.แบบสหวิชาชีพจากหน่วยงานเครือข่ายจำนวน 26 แห่ง เพิ่มแขวงการทางอีก 1 แห่ง มีเจ้าภาพหลักคือเทศบาลเมืองวารินชำราบที่เป็นเจ้าภาพและงมีแผนการประชุมต่อเนื่อง คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจุดเสี่ยงจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และทำ Spot Map จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จุดติดตั้ง CCtv เปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดเหตุ จากโรงพยาบาลวารินชำราบ สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ กู้ภัยและใบมรณะบัตร มีการกำหนดแบบเก็บข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยา บาดเจ็บ เสียชีวิต และพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กำหนดจุดเสี่ยง ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุของพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำเข้า คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองวารินชำราบ การติดตั้ง CCTV เพิ่ม และการใช้จริงในพื้นที่
สิ่งที่จะดำเนินต่อไปได้แก่กำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน (Traffic Safety Zone) ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะกรรมการฯนำข้อมูลเสนอผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ และในเวทีอื่นๆของคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองวารินชำราบต่อไป