สคร.10 อบ.เดินหน้าพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับงานตามภารกิจสู่นวัตกรรม สู่การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สคร.10 อบ.เดินหน้าพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับงานตามภารกิจสู่นวัตกรรม สู่การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ


นพ.ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนายกระดับงานตามภารกิจสู่นวัตกรรมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดและลดช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ หลักการ แนวคิด มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรียนรู้จากกระบวนการพัฒนา และแนวทางการยกระดับงานตามภารกิจ ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเขียน/ผลิตผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้จาก รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี และคณะ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน คณะวิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 85 คน