แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

A Roadmap to Value-based Health Care 4.0

ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  > คลิกที่นี่

[pdfjs-shortcode pdf_width=100% pdf_height=500px pdf_download=true pdf_print=true pdf_openfile=false]http://odpc10.org/wp-content/uploads/2016/12/MOPH-20-years-v-6.pdf[/pdfjs-shortcode]