สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์อำเภอขนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอำเภอขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญ เทศบาลตำบลสิ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม.และประชาชนอำเภอขุนหาญ ที่เทศบาลตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน มีกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน/ทำหมันให้กับสุนัขแมว การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการขับเคลื่อนอำเภอขุนหาญ ให้เป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2561 ตามนโยบาย ขุนหาญสะอาด Smart City ปลอดขยะ ปลอดโรค (ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า เลปโตสไปโรซิส) ปลอดภัย(อุบัติเหตุและจมน้ำ) ต่อไป