เอกสารประกอบการประชุมการวิเคราะห์สถานการณ์โรคด้วยข้อมูล 506 ระดับเขต

เอกสารประกอบการประชุมการวิเคราะห์สถานการณ์โรคด้วยข้อมูล 506 ระดับเขต

เอกสารประกอบการประชุม
การวิเคราะห์สถานการณ์โรคด้วยข้อมูล 506 ระดับเขต
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30
ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

https://goo.gl/MkYy8q