สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ 3 เมษายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร ประกอบด้วย นางอัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สท.วิชัย ศรีสวัสดิ์ สท.จงสฤษฎ์ การะเวช สท.อดุลย์ วงษ์แหวน สท.ทนงค์ อยู่คง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ จำนวน 9 จุดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร โดยมีนายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อสม. และภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสุนัข-แมวในจำนวนที่พอเหมาะ คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เลี้ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่ดูแลเพราะหากถูกหมาบ้ากัดก็อาจติดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในเรื่องสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า

หากถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ชะล่าใจ รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที หลังล้างแผลใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีน (เบตาดีน) เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้ารับการฉีดวัคซีนแล้วให้ไปฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดทุกครั้ง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422สคร.10