สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์