สคร.10 ร่วมกับเทศบาลเมืองเดช ติดอาวุธเจ้าหน้าที่สู้ไข้เลือดออก

วันนี้ 30 พ.ค. 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ นายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยการสนับสนุนทีมวิทยากรให้ความรู้ด้านสถานการณ์ไข้เลือดออกและการควบคุมโรค  เทศบัญญัติป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  การควบคุมโรคเขตเมือง และการใช้แอพพลิเคชั่น สำรวจลูกน้ำยุงลาย ให้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ อสม. ผู้แทนวัด และครูอนามัยโรงเรียนในเขตเทศบาล กว่า 150 คน โดยมีนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้