สคร.10 อุบลฯ หนุน ทม.ศรีสะเกษ ใช้แอพทันระบาด ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี โดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ชุดซอฟท์แวร์ทันระบาดในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง

โดยนำรูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร(Bangkok Dengue unit : BDU)ประกอบด้วย Appication พิชิตลูกน้ำยุงลาย ดัชนีระดับความเสี่ยงและกลไกตอบสนอง Package Response ตามลักษณะชุมชนและรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดออก โดยมีนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเครือข่ายเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน กว่า60 คน