สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในประชาชนพื้นที่เสี่ยงสูงและผลิตสื่อการเรียนการสอน E-book โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในประชาชนพื้นที่เสี่ยงสูงและผลิตสื่อการเรียนการสอน E-book โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในประชาชนพื้นที่เสี่ยงสูงและผลิตสื่อการเรียนการสอน E-book โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุขและครู ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในพื้นที่เสี่ยงสูง 2.เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในพื้นที่เสี่ยงสูง 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเสริมสร้างการใช้สื่อการเรียนการสอน E-book ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงสูง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ครูในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงสูง และครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร รวมผู้เข้าประชุมกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น โฮเทล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี