สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เปิดรณรงค์โรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน