แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารกรมควบคุมโรคตามแนวทาง PMQA

ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี ได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ของสำนักงาน ก.พ.ร. (PMQA) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์หมวด ๗) ในด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลส่วนราชการที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารนั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้อำนวยการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเข้าประเมินผ่านระบบออนไลน์ https://goo.gl/RFVTRs ในหัวข้อเรื่อง “แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารกรมควบคุมโรคตามแนวทาง PMQA ” ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถีง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑