สคร.10 อุบลฯ ซ้อมแผนรับมือกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ด่านช่องเม็ก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็ก

วันนี้ 2 ก.ค. 61 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบของด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็กกรณีภัยจากอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล (Full Functional Exercise) ซึ่งการฝึกซ้อมฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในด่านช่องเม็ก ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่หน่วยงานช่องทางเข้า-ออกประเทศ สปป.ลาว โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เทศบาลตำบลช่องเม็ก อบต.ช่องเม็ก เข้าร่วมในการฝึกซ้อม

จากรายงานของจุดผ่านแดนถาวรด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พบว่า มีการขนส่งสารเคมีเป็นสินค้าข้ามแดนในปริมาณที่มาก เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล และอาจเกิดเหตุการณ์ลุกลามข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้นในบริเวณด่านพรมแดนเข้าออกระหว่างประเทศ ช่วยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของด่านช่องเม็กและจากทุกภาคส่วน มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถบูรณาการระงับเหตุได้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนผู้มารับบริการ นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005)