ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลฯ เพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมควบคุมโรคได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้กำหนดประเภททุนที่รับสมัคร ได้แก่ ทุนศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศ ระดับปริญญาโท และฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ภายใต้ 24 สาขาวิชา /หลักสูตร ตามภารกิจกรมควบคุมโรค

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดฯ ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045262671

กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซด์ http://person.ddc.moph.go.th
โทรศัพท์ 025903878

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนเรียนต่างประเทศ