สคร.10 อุบลฯ จัดประชุม “งานได้ผลคนเป็นสุข” ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนสู่องค์กรสุขภาวะที่มีความเป็นเลิศด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค “งานได้ผลคนเป็นสุข” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค และบุคลากรมีความสุขในการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ก่อให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการฯได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชัย ทาบุดดา ได้รับรางวัลคนดีศรีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ นายวันชัย สีหะวงษ์ ได้รับรางวัล คนดีศรีกรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 และดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุบลราชธานี ประจำปี 2561