ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,984,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม <<==click==>>