**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2563

**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2563

ตามหนังสือที่ สธ 0427/1680 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2563

เปิดดูเอกสาร งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 คลิกที่นี่

เปิดดูเอกสาร  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  คลิกที่นี่