ผอ.สคร.10 เผย เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา “Walk Together” เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563

ผอ.สคร.10 เผย เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา “Walk Together” เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563

วันนี้ 1 ธ.ค. 63 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ในปี 2563 ได้กำหนดประเด็นสารรณรงค์ “Walk Together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม

นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในเขตสุขภาพที่ 10 พบ การเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ7.98(ในปี 2562) ลดลงจาก ร้อยละ14.37 (ในปี 2560) และการเลือกปฏิบัติระหว่างการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 27.48(ในปี 2562) ลดลงจากร้อยละ 29.25 (ในปี 2560)

ทั้งนี้ จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2563 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน คาดว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี สะสม 18,453 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด คือ จ.อุบลราชธานี 8,045 ราย รองลงมา จ.ศรีสะเกษ 5,139 ราย, จ.ยโสธร 2,292 ราย, จ.มุกดาหาร 1,648 ราย, และจ.อำนาจเจริญ 1,328 รายตามลำดับ และจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตสะสม จำนวน 444 ราย จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422ผอ.สคร.10 เผย เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา “Walk Together” เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563