ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยเรือนแถว 2 ชั้น ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยเรือนแถว 2 ชั้น ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรื้อถอนและขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยเรือนแถว 2 ชั้น ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง ทั้งนี้ รายละเอียดของพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาดและสถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาด ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  <<==c l i c k==>>