ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
สามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ ThaiJO ได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon

โดยสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนสำหรับผู้แต่งได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1paHZEnIevXHXO3RVU1_5VC02PGJJHZkZ/view

หรือ QR code

 

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.10 อุบลฯ

โทร 045-250558 หรือ 045-255934 ต่อ 225