ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022

ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022

ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022