สคร.10 จ. อุบลฯ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2565

สคร.10 จ. อุบลฯ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2565

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.49 น. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข,นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ 6 รูป

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม และตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนา”วันมาฆบูชา” ถวายเป็นพุทธบูชา และการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนำแนวทางของพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี