ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครขอโอนหรือขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1628

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครขอโอนหรือขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1628

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครขอโอนหรือขอย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1628

<<ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม>>