รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 10 ต.ค.65 เวลา 13.00น.ณ ห้องประชุมร่วมคิดร่วมทำ  ชั้น5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของผู้ประสบอุทกภัยในเขตสุขภาพที่10 โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกล่าวให้กำลังใจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2565 จำนวน 9 ครัวเรือน  โดยมี ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รอง ฯ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย น.ส.ศิริวรรณ ชุมนุมคณะกรรมการบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

เวลา 14.00น.นพ.ขจรศักดิ์ ได้เดินทางไปมอบวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อมอบความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดบูรพา เทศบาลนครอุบลราชธานี รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำ และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสุขอนามัยทีดีเพื่อป้องกันการระบาดของโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงน้ำท่วมขัง พร้อมมอบ น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค และสื่อประชาสัมพันธุ์ในการป้องกันควบคุมโรคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ,นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะเจ้าหน้าที่ และแกนนำศูนย์พักพิงให้การต้อนรับ