สคร.10 อุบลฯ ติดตาม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ ติดตาม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

27 ต.ค. 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รองฯผอ. และรก.ผอ.สคร.10 อุบลฯ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอสถานการณ์อุทกภัย และมาตรการสำคัญในพื้นที่เขต.10 ต่อ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระ ทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีอุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ ได้กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และมอบน โยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ต่อจากนั้นได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักรักษาตัว บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ แล้วเดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ยา วัสดุป้องกันควบคุมโรค และถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าฆ้องเหล็กตำบลคำน้ำแซบ รวมถึงตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทัพไทย อ.เมือง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย โดยมีทีมงานจากศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10, นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
และคณะ, นพ.ยวัฒน์ อังควะนิช ผอ.รพ.วารินชำราบ,นายณัทกร วิทิตถิรานันท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชนที่ประ สบภัยในพื้นที่ให้การต้อนรับ