ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการฯ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการฯ

ข้าราชการและบุคคลากร ทุกท่าน ยินดีต้อนรับ
แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์
ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี