สคร.10 อุบลฯ จัดประชุม CDCU Plus Vector Control Unit ในเขตภาคอีสาน

สคร.10 อุบลฯ จัดประชุม CDCU Plus Vector Control Unit ในเขตภาคอีสาน

วันนี้ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านระบาดวิทยาสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (CDCU plus vector control unit) พื้นที่นำร่องในภาคอีสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ทุกจังหวัดมีหน่วย “CDCU Plus Vector Control Unit” และมีเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเขตภาคอีสาน ให้มีทักษะและความสามารถ ในการเฝ้าระวังสอบสวนโรค ควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตราย และโรคระบาดที่เป็นโรคติดต่อนำ โดยแมลง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ, พญ.บุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวรายงานการประชุม พร้อมทั้ง ผู้แทน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10,ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง,ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 7 8 และ 9,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดในเขตภาคอีสาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


จากนั้น นพ.ธเรศ ได้เดินทางไปยัง ห้องประชุมร่วมคิด ร่วมทำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566 อีกด้วย