รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256620230308_092847https://odpc10.ddc.moph.go.th/wp-content/uploads/2023/03/20230308_092847.pdf