ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ

ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัด จำนวนหลายรายการ ปรากฏตามรายละเอียด

แนบท้ายประกาศนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี   

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่