* * * แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี* * *

* * * แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี* * *

>>แบบฟอร์มประเภทวิชาการ

แบบขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ชช ลงมา New >>> Download <<<
แบบขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อน ชก. ชพ. >>> Download <<<
แบบคำขอประเมินผลงานทรงคุณวุฒิ ว25-2564 >>> Download <<<
แบบใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ >>> Download <<< 
แบบข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน >>> Download <<<
หนังสือรับรองผลงานวิชาการ กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ >>> Download <<<
แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการ (29 พ.ย. 65) >>> Download <<<

>>แบบฟอร์มประเภททั่วไป

แบบขอประเมินเพื่อเลื่อนอาวุโส ลงมา  >>> Download <<<

>>แบบฟอร์มอื่น ๆ

แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ  >>> Download<<<แบบฟอร์มขอย้ายหรือขอโอน  >>> Download <<<