หน้าร้อน ต้องเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้หลัก 3 ป.

หน้าร้อน ต้องเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้หลัก 3 ป.