รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS (มิถุนายน 2566)

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS (มิถุนายน 2566)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2566https://odpc10.ddc.moph.go.th/wp-content/uploads/2023/07/20230706_035223.pdf