รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS (ก.ค.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS (ก.ค.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 https://odpc10.ddc.moph.go.th/wp-content/uploads/2023/08/20230809_112330.pdf