รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS (ส.ค.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS (ส.ค.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2566https://odpc10.ddc.moph.go.th/wp-content/uploads/2023/09/20230906_104249.pdf