รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ต.ค.66)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ต.ค.66)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนตุลาคม 2566https://odpc10.ddc.moph.go.th/wp-content/uploads/2023/11/20231107_083601.pdf