รับการนิเทศงานจากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รับการนิเทศงานจากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กำหนดการนิเทศงาน

การสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพรหมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

*************************

เวลา ๑๔.๐๐ น.           ผู้ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมพรหมราช
เวลา ๑๔.๐๐ น.           นางศุภศรัย  สง่าวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ กล่าวต้อนรับคณะนิเทศ
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นำเสนอผลการดำเนินงาน และ แนะนำเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ

เอกสารประกอบการนิเทศ

 ๑.เอกสารการนำเสนอเป็น PDF  << Click >>

 ๒.ข้อมูลการเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร  << Click >>

 ๓.ข้อมูลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเรื่อง ไวรัสซิก้า,ไข้เลือดออก และ ชิกุนคุนย่า << Click >>

เวลา ๑๔.๓๐ น.           นพ.กฤษฎา มโหทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าววัตถุประสงค์การนิเทศงาน พร้อมแนะนำคณะผู้นิเทศงาน และซักถามรายละเอียด เพิ่มเติม
เวลา ๑๖.๐๐ น.           ปิดประชุม

         ***********************************