หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ นิคมอำนาจเจริญ

นายธวัช ไชยสิงห์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายไพรัช วัชรกุลธรไทย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

✪ งานธุรการ

นางพิสมัย ทาบุดดา

นางเสาวนีย์ สิทธิจินดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกัมพล น้ำใจดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชญานันท์ คำบุญ

นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญมี โพสาราช

พนักงานบริการ

นายธงชัย การินทร์

พนักงานบริการ

นางสาวประยูร คำแน่น

พนักงานบริการ

นายสมโภชน์ สาธุวงศ์

ยาม

นางสาวดารินทร์ แสนสุข

พนักงานบริการ

นางสาวรานี พรมจันทร์

พนักงานบริการ

✪ งานการเจ้าหน้าที่

นางจุราพร อาจกมล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวิมณรัตน์ พิมพ์ศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสรัลพร พลราช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

✪ งานการเงินและบัญชี

นางสาวปรียาภัทร์ สุขรักษา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางภูพาน อุ่นศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจันทนา สุนทรโลหะนะกูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชริญญา เวชกามา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิริขวัญ ส่งเสริม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสมใจ สระแกทอง

พนักงานการเงินและบัญชีระดับ ส 3

นางจงจิตร สมอบ้าน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทกา สายทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางโสภา แสงสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปุณณพร สุภักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

✪ งานพัสดุ

นายสีห์สักก์ อินทร์หงษ์ษา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางณัฐวิภา รอสูงเนิน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายวัชรพันธ์ ตั้งจิตไพศาล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางโรจนี ภูธรรมมา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววาสนา ศรีโชค

พนักงานพัสดุระดับ ส 4

นายนภดล บุดดาซุย

พนักงานพัสดุระดับ ส 3

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขอ้วน

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกัญญลักษณ์ ไชยรัชฎ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

✪ งานยานพาหนะ

นายวิชัย ทาบุดดา

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส 2

นายอนันต์ จันทป

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส 2

นายปรมะ ภาวะลี

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส 2

นายปรีชา ป้อมหิน

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส 2

นายสมาน มิควัตร

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2

นายวีระศักดิ์ อุทภู

พนักงานขับรถยนต์

นายปริญญ์ ประกอบผล

พนักงานขับรถยนต์

นายมงคล อุทภู

พนักงานขับรถยนต์

นายทวีป นนทการ

พนักงานขับรถยนต์

✪ เลขานุการ

นายจาตุรงค์ เนตรวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเตือนใจ คำมูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ